بشقاب فک تکان دهنده فک را که در آن به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت چرخانید