مخلوط با خاکستر جوش شیرین قبل از سنگ زنی چیزی است که