فوق العاده شفاف شناور خطوط و دیگر شیل قیمت تکان دهنده