پیش نویس توافق بین طرف در صنایع معدنی در مقیاس کوچک