که چگونه بسیاری از نورد بیش از همه در گجرات آسیاب چکشی